Meni
Zatvoriti meni

Garantni list

Vozila marke Volkswagen kupljena kod ovlašćenih dilera odnosno ovlašćenih prodavaca privrednog društva Porsche SCG d.o.o. Beograd imaju garanciju na ispravnost u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ 29/78, 39/85, 57/89), Naredbom o određivanju proizvoda automobilske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdeveni garantnim listom i tehničkim uputstvom, i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbeđenog servisiranja za te proizvode (Sl. list SFRJ br. 9/91 i 62/84) i Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 73/10), u trajanju od 1 (jedne) godine ili do pređenih 10.000 km (u daljem tekstu: osnovna garancija), kao i dodatnu garanciju u naredne 3 (tri) godine nakon prestanka osnovne garancije ili do pređenih 150.000 km (bez ograničenja kilometraže u prve dve godine), u zavisnosti od toga koji uslov pre nastupi. Garantni rok počinje da teče danom isporuke vozila kupcu od strane importera ili ovlašćenog dilera.

Vozila marke Volkswagen kupljena kod ovlašćenih dilera odnosno ovlašćenih prodavaca privrednog društva Porsche SCG d.o.o. Beograd imaju garanciju na ispravnost u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ 29/78, 39/85, 57/89), Naredbom o određivanju proizvoda automobilske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdeveni garantnim listom i tehničkim uputstvom, i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbeđenog servisiranja za te proizvode (Sl. list SFRJ br. 9/91 i 62/84) i Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 73/10), u trajanju od 1 (jedne) godine ili do pređenih 10.000 km (u daljem tekstu: osnovna garancija), kao i dodatnu garanciju u naredne 3 (tri) godine nakon prestanka osnovne garancije ili do pređenih 150.000 km (bez ograničenja kilometraže u prve dve godine), u zavisnosti od toga koji uslov pre nastupi. Garantni rok počinje da teče danom isporuke vozila kupcu od strane importera ili ovlašćenog dilera. .

1. Osnovna garancija  

Osnovna garancija podrazumeva obavezu davaoca garancije, odnosno ovlašćenih dilera ili ovlašćenih prodavaca da bez naknade, otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača, što podrazumeva i zamenu vozila u slučaju da se neispravnost nastala greškom proizvođača na drugi način ne može otkloniti. Osnovna garancija naročito obuhvata, opravku utvrđenih neispravnosti ili, zamenu delova / sklopova u kvaru, prema proceni ovlašćenog servisa. Isključuje se obaveza zamene delova / sklopova za koje se proceni da se mogu popraviti. Zamenjeni delovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva davalac garancije, odnosno ovlašćeni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva osnovna garancija ne naplaćuju se kupcu. Osnovna garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala. Davalac garancije, odnosno ovlašćeni servis, dužan je da izvrši uslugu održavanja ili popravke vozila u primerenom roku od dana prijema zahteva za izvršenje tih usluga, uzimajući u obzir prirodu neispravnosti i svrhu zbog koje kupac upotrebljava vozilo. Osnovna garancija prestaje istekom 1 (jedne) godine od dana predaje vozila kupcu, a u svakom slučaju kad vozilo pređe 10.000 km.

(i) Uslovi važenja osnovne garancije 

Da bi osnovna garancija važila u pomenutom periodu, kupac je dužan da: 
- se pridržava dobijenog Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana (servisna knjižica);
- sve popravke, kao i redovno održavanje izvodi isključivo u ovlašćenim servisima, uz overu Servisnog plana;
- sve servisne radove izvodi po dinamici datoj u Servisnom planu i da se pri tom koriste isključivo originalni rezervni delovi i od proizvođača odobrena sredstva u skladu sa procedurama koje propisuje proizvođač;
- obavesti davaoca garancije, odnosno ovlašćenog dilera o potrebi otklanjanja oštećenja, koja su pokrivena garancijom, neposredno po otkrivanju istih;
- naknadno opremanje vozila dodatnim sistemima za zaštitu vozila od krađe mora da bude obavljeno u ovlašćenom servisu za vozila marke Volkswagen;
- sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima koja prethodno odobrava generalni uvoznik mora da bude obavljeno u ovlašćenim servisima.

Kupac ima pravo i na otklanjanje kvarova i šteta koji nastanu na drugim delovima vozila, ako se pokaže da potiču od kvara ili štete koji su predmet zahteva za reklamaciju (posledične štete). U slučaju neosnovane reklamacije kupac snosi sve nastale troškove po osnovu podnetog zahteva za reklamaciju.
Promenom vlasništva na vozilu garantni rok ostaje nepromenjen i ne menjaju se obaveze iz osnovne garancije.

(ii) Slučajevi koji nisu pokriveni osnovnom garancijom 

Osnovna garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posledica: 
- dejstva više sile (poplava, grom, zemljotres i sl.); 
- specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi i sl.);  
- prirodnog trošenja komponenti vozila (pneumatici, kočne pločice, kočni diskovi, svećice, amortizeri, filteri, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, metlice brisača i sl.);  
- ugradnje delova u vozilo koje nije odobrio proizvođač odnosno generalni uvoznik; 
- ugradnje / promena na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača;
- korišćenja vozila suprotno nameni (u motornom sportu i sl.);    
- opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za upotrebu;  
- upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koja ne zadovoljavaju od strane proizvođača propisan kvalitet ili se ne koriste shodno nameni i Upustvu za upotrebu;
- nepoštovanja Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana koje je definisao proizvođač;
- propusta kupca da odmah prijavi kvar ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka.

(iii) Postupak ostvarivanja garancijskih prava

Za postupak ostvarivanja garancijskih prava važe sledeći uslovi:
- Garancijsko pravo kupac može ostvariti kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbije i Republike Crne Gore. U slučaju usmene prijave za ostvarivanje garancijskih prava, kupcu se mora uručiti pisana potvrda o prispeću prijave.    
- Ukoliko predmet kupovine zbog materijalnih nedostataka nije u funkciji, kupac je dužan da se javi najbližem servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine
- Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od prijema prijave za ostvarivanje garancijskih prava, odgovori kupcu, sa izjašnjenjem o podnetoj prijavi i predlogom rešavanja problema. 
- Zamenjeni delovi ostaju svojina proizvođača koje za njega preuzima i čuva ovlašćeni diler.
- Za delove ugrađene tokom otklanjanja neispravnosti u toku trajanja osnovne garancije, garantni rok počinje da teče ponovo samo za taj deo.   

2. Dodatna garancija

Dodatna garancija podrazumeva obavezu ovlašćenih dilera odnosno ovlašćenih prodavaca da otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača, s tim što kupac u dodatnom garantnom roku (od trenutka isteka osnovne garancije pa do isteka četvrte godine garancije ili pređenih 150.000 km) nema pravo da zahteva zamenu vozila. Dodatna garancija obuhvata opravku utvrđene neispravnosti ili zamenu delova / sklopova u kvaru, prema proceni ovlašćenog servisa. Isključuje se obaveza zamene delova / sklopova za koje ovlašćeni servis proceni da se mogu popraviti. Zamenjeni delovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva ovlašćeni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva dodatna garancija ne naplaćuju se kupcu. Dodatna garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala. Za ugrađene delove tokom trajanja dodatne garancije daje se garancija sa trajanjem do isteka garantnog roka za predmet kupovine, a na osnovu garantnog lista.

U slučaju eventualne reklamacije u periodu 3. i 4. godine važenja dodatne garancije van teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore, ukoliko su zadovoljeni svi ostali preduslovi za ostvarivanje garantnih prava, a na osnovu ovog garantnog lista.

Davalac garancije se obavezuje da obezbedi servisiranje svih isporučenih vozila u periodu od 7 godina od datuma isporuke. Promenom vlasništva na vozilu garantni rok ostaje nepromenjen i ne menjaju se obaveze iz dodatne garancije.

Osim u slučajevima gde je izričito navedeno suprotno, dodatna garancija obuhvata i sve uslove koji se tiču uslova važenja, slučajeve koji nisu pokriveni garancijom, postupak ostvarivanja garancijskih prava, a koji su navedeni u odeljku o osnovnoj garanciji.

Obaveštenje o pravima potrošača iz člana 54. Zakona o zaštiti potrošača

U skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 73/10), potrošač ima sledeća prava u slučajevima nesaobraznosti robe:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava potrošača na opravku ili zamenu robe, odnosno na smanjenje cene ili raskid ugovora, ne utiču na njegovo pravo da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ova garancija ne isključuje niti utiče na gore navedena prava koja su kupcu garantovana članom 54. Zakona o zaštiti potrošača.     

Hoppla!
Ihr Browser scheint nicht aktuell zu sein. Eventuell funktioniert unsere Webseite nicht optimal. Die meisten Browser (nicht jedoch MS Internet Explorer 11 & älter) funktionieren dennoch problemlos.

Wir empfehlen Ihnen ein Update Ihres Webbrowsers!
Die jeweils neueste Version kann überall im Internet ein gutes Erlebnis sicherstellen.

Danke für Ihren Besuch und viel Spaß,
Ihr Volkswagen Team