Cookies
Ovaj sajt koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posete prezentacije.
Prihvati i nastavi

Garantni list

Vozila marke Volkswagen kupljena kod ovlašćenih dilera odnosno ovlašćenih prodavaca privrednog društva Porsche SCG d.o.o. Beograd imaju garanciju na ispravnost u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ 29/78, 39/85, 57/89), Naredbom o određivanju proizvoda automobilske industrije koji se mogu stavljati u promet samo ako su snabdjeveni garantnim listom i tehničkim uputstvom, i o najmanjem trajanju garantnog roka i roka obezbjeđenog servisiranja za te proizvode (Sl. list SFRJ br. 9/91 i 62/84) i Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 73/10), u trajanju od 1 (jedne) godine ili do pređenih 10.000 km (u daljem tekstu: osnovna garancija), kao i dodatnu garanciju u naredne 3 (tri) godine nakon prestanka osnovne garancije ili do pređenih 150.000 km (bez ograničenja kilometraže u prve dve godine), u zavisnosti od toga koji uslov pre nastupi. Garantni rok počinje da teče danom isporuke vozila kupcu od strane importera ili ovlašćenog dilera.

Napomena:
Volkswagen Crafter obuhvaćen je posebnom garancijom proizvođača u trajanju od 3 godine ili do ukupno pređenih 250.000 km.

 1. Osnovna garancija  

Osnovna garancija podrazumijeva obavezu davaoca garancije, odnosno ovlašćenih dilera ili ovlašćenih prodavaca da bez naknade, otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača, što podrazumijeva i zamjenu vozila u slučaju da se neispravnost nastala greškom proizvođača na drugi način ne može otkloniti. Osnovna garancija naročito obuhvata, opravku utvrđenih neispravnosti ili, zamjenu djelova / sklopova u kvaru, prema procjeni ovlašćenog servisa. Isključuje se obaveza zamjene djelova / sklopova za koje se procjeni da se mogu popraviti. Zamjenjeni djelovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva davalac garancije, odnosno ovlašćeni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva osnovna garancija ne naplaćuju se kupcu. Osnovna garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala. Davalac garancije, odnosno ovlašćeni servis, dužan je da izvrši uslugu održavanja ili popravke vozila u primjerenom roku od dana prijema zahtjeva za izvršenje tih usluga, uzimajući u obzir prirodu neispravnosti i svrhu zbog koje kupac upotrebljava vozilo. Osnovna garancija prestaje istekom roka 1 godine od dana predaje vozila kupcu, a u svakom slučaju kad vozilo pređe 10.000 km. 

(i) Uslovi važenja osnovne garancije 

Da bi osnovna garancija važila u pomenutom periodu, kupac je dužan da:           
- se pridržava dobijenog Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana (servisna knjižica);
- sve popravke, kao i redovno održavanje izvodi isključivo u ovlašćenim servisima, uz ovjeru Servisnog plana;
- sve servisne radove izvodi po dinamici datoj u Servisnom planu i da se pri tom koriste isključivo originalni rezervni djelovi i od proizvođača odobrena sredstva u skladu sa procedurama koje propisuje proizvođač;
- obavijesti davaoca garancije, odnosno ovlašćenog dilera o potrebi otklanjanja oštećenja, koja su pokrivena  garancijom, neposredno po otkrivanju istog;
- naknadno opremanje vozila dodatnim sistemima za zaštitu vozila od krađe moraju biti obavljena u ovlašćenom servisu za vozila marke "Volkswagen ";
- sva naknadna opremanja vozila elektronskim i/ili mehaničkim sistemima koje prethodno odobrava generalni uvoznik moraju biti obavljena u ovlašćenim servisima.

Kupac ima pravo i na otklanjanje kvarova i šteta koji nastanu na drugim djelovima vozila, ako se pokaže da potiču od kvara ili štete koji su predmet zahtjeva za reklamaciju (posledične štete). U slučaju neosnovane reklamacije kupac snosi sve nastale troškove po osnovu podnijetog zahtjeva za reklamaciju.

Promjenom vlasništva na vozilu garantni rok ostaje nepromijenjen i ne mijenjaju se obaveze iz osnovne garancije.

(ii) Slučajevi koji nisu pokriveni osnovnom garancijom 

Osnovna garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posledica:               
- dejstva više sile (poplava, grom, zemljotres i sl.);            
- specifičnih uslova eksploatacije i rukovanja vozilom (sudar, loši putevi i sl.); 
- prirodnog trošenja komponenti vozila (pneumatici, kočne pločice, kočni diskovi, svećice, amortizeri, filteri, podešavanje vrata, haube i geometrije trapa, metlice brisača i sl.);               
- ugradnje djelova u vozilo koje nije odobrio proizvođač odnosno generalni uvoznik;
- ugradnje / promjena na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača;
- korišćenja vozila suprotno namjeni (u motornom sportu i sl.);         
- opterećenja vozila iznad ograničenja određenih Uputstvom za upotrebu;
- upotrebe goriva, maziva, motornog i drugog ulja, rashladne tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, koje ne zadovoljavaju od strane proizvođača propisan kvalitet ili se ne koriste shodno namjeni i uputstvu za upotrebu;    
- nepoštovanja Uputstva za upotrebu vozila i Servisnog plana koje je definisao proizvođač; 
- propusta kupca da odmah prijavi kvar ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka.

(iii) Postupak ostvarivanja garancijskih prava

Za postupak ostvarivanja garancijskih prava važe sljedeći uslovi: 
- Garancijsko pravo kupac može ostvariti kod prodavca ili u drugom servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine na teritoriji Republike Srbiji i Crne Gore. U slučaju prijave za ostvarivanje garancijskih prava, kupcu se mora uručiti pismena potvrda o prispjeću prijave.
- Ukoliko predmet kupovine zbog materijalnih nedostataka nije u funkciji, kupac je dužan da se javi najbližem servisu, koji je od strane proizvođača / importera ovlašćen za servisiranje predmeta kupovine.
- Prodavac je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od prijema prijave za ostvarivanje garancijskih prava, odgovori kupcu, sa izjašnjenjem o podnijetoj prijavi i predlogom rješavanja problema.
- Zamijenjeni djelovi ostaju svojina proizvođača koje za njega preuzima i čuva ovlašćeni diler. 
- Za djelove ugrađene tokom otklanjanja neispravnosti u toku trajanja osnovne garancije, garantni rok počinje da teče ponovo samo za taj dio.

 2. Dodatna garancija

Dodatna garancija podrazumijeva obavezu ovlašćenih dilera odnosno ovlašćenih prodavaca da otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača, s tim što kupac u dodatnom garantnom roku (od trenutka isteka osnovne garancije pa do isteka četvrte godine garancije ili pređenih 150.000 km) nema prava da zahtijeva zamjenu vozila. Dodatna garancija obuhvata opravku utvrđene neispravnosti ili, zamjenu djelova / sklopova u kvaru, prema procjeni ovlašćenog servisa. Isključuje se obaveza zamjene djelova / sklopova za koje ovlašćeni servis procjeni da se mogu popraviti. Zamjenjeni djelovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva ovlašćeni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva dodatna garancija ne naplaćuju se kupcu. Dodatna garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala. Za ugrađene djelove tokom trajanja dodatne garancije daje se garancija sa trajanjem do isteka garantnog roka za predmet kupovine, a na osnovu garantnog lista.

Davalac garancije se obavezuje da obezbijedi servisiranje svih isporučenih vozila u periodu od 7 godina od datuma isporuke. Promjenom vlasništva na vozilu garantni rok ostaje nepromijenjen i ne mijenjaju se obaveze iz dodatne garancije.

Osim u slučajevima gdje je izričito navedeno suprotno, dodatna garancija obuhvata i sve uslove koji se tiču uslova važenja, slučajeve koji nijesu pokriveni garancijom, postupak ostvarivanja garancijskih prava, a koji su navedeni u odjeljku o osnovnoj garanciji.

Obaveštenje o pravima potrošača iz člana 54. Zakona o zaštiti potrošača

U skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 73/10), potrošač ima sljedeća prava u slučajevima nesaobraznosti robe:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahtjeva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahtjeva odgovarajuće umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mjestu, može da bira između zahtjeva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamjenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamjenom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cijene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmjerno opterećenje za trgovca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cijene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrijednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Svaka opravka ili zamjena se mora izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimjanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamjenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usljed nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava potrošača na opravku ili zamenu robe, odnosno na smanjenje cijene ili raskid ugovora, ne utiču na njegovo pravo da zahtjeva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ova garancija ne isključuje niti utiče na gore navedena prava koja su kupcu garantovana članom 54. Zakona o zaštiti potrošača.